Algemene voorwaarden

10 FEBRUARI 2017

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ATTIRANCE COSMETICS COMPANY

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. “leverancier”: Attirance Cosmetics Company
  2. “depositair”: de bij leverancier aangesloten gediplomeerde schoonheidsspecialiste, die aan de gestelde voorwaarden voldoet en werkt volgens het Alissi Brontë-systeem, alsmede met Alissi Brontë-producten.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen leverancier en haar depositairs, alsmede van alle door leverancier gedane aanbiedingen en/of offertes. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomsten voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3: PRIJSLIJST

Alle prijslijsten zijn vrijblijvend. Bestellingen op basis van een prijslijst zullen worden uitgevoerd tegen de bij de aflevering geldende prijzen, tenzij de termijn tussen de ontvangst van de bestelling en de overeengekomen of gebruikelijke afleverdatum niet meer dan acht dagen bedraagt. In dat geval zullen bestellingen worden uitgevoerd tegen de in de op de besteldatum geldende prijslijst vermelde prijzen. Indien anders dan op basis van een prijslijst wordt besteld of gecontracteerd, gelden de daarbij overeengekomen prijzen en condities.

ARTIKEL 4: AANVAARDING BESTELLING

Een bestelling op basis van een prijslijst is aanvaard, tenzij een leverancier binnen 3 werkdagen na ontvangst daarvan de depositair uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Artikel : LEVERTIJDEN

Leverancier streeft naar een zo kort mogelijke levertijd, bestelopdrachten worden in de regel binnen 1 a 3 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling. Dit is ook afhankelijk van de postbezorging in de woonplaats, mits alles op voorraad is. Leverancier kan echter geen aansprakelijkheid voor te late levering aanvaarden.

ARTIKEL 5: VERZENDING EN KOSTEN

De verzending van producten vindt voor rekening en risico van de leverancier plaats. Voor verzonden pakketten met producten voor een bedrag zonder BTW onder de € 350,00 wordt verzendkosten in rekening gebracht aan de depositair, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de leverancier gerechtigd deze producten op elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te leveren of te doen afleveren. Orders onder € 350,00 excl. B.T.W. worden belast met € 7,80 verzendkosten en €15 administratiekosten voor Nederland. Naar België zijn de verzendkosten €13 en administratiekosten tevens €15.

 

* Verzendingen buiten Nederland worden ten aller tijden belast met de daadwerkelijke verzendkosten.

* Palletzendingen bedragen € 75,00 excl. B.T.W.

* Afwijkende verzendkosten worden bij de betreffende producten vermeld in de prijscatalogus en webshop van Attirance Cosmetics Company.

Voor de verzendingen van grote hoeveelheden vloeistoffen, volumineuze, waardevolle artikelen en een gewicht meer dan 30 kilo worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

Bovengenoemde kosten worden indien van toepassing separaat op de factuur bijgeteld.

 

ARTIKEL 6: AFLEVEREN PRODUCTEN

De depositair zal alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren producten kan worden begonnen, niet langer dan 15 minuten te doen bedragen. Depositair verplicht zich bij aflevering direct na te gaan of de aflevering conform bestelling is en of er sprake is van uiterlijke gebreken, zodat mogelijke retourgoederen direct door leverancier kunnen worden meegenomen op straffe van verval van het recht op retourzending. Dit met uitzondering wanneer door een bezorger (GLS/PostNL) goederen worden aangeleverd. De aflevering van verkochte producten is verricht, zodra deze producten op het door de depositair aan te wijzen losplaats of direct over de drempel van het magazijn op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst.

ARTIKEL 7: RECLAME EN ONTBINDING

In geval van overige manco’s dient depositair dit uiterlijk binnen 24 uur na levering aan leverancier kenbaar te maken. Na verloop van een periode van 3 maanden na levering kan depositair geen product meer retourneren aan leverancier. De enige uitzondering hierop is een gebrekkig product. De depositair dient leverancier over een gebrekkig product direct na constatering daarvan op de hoogte te stellen en het product ter beschikking van de leverancier te houden gedurende maximaal een maand. Indien leverancier verzoekt om toezending van het betreffende product dan zal depositair dat binnen 5 werkdagen aan leverancier doen toekomen, onder gelijktijdige toezending van een klachtenformulier. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd, onverpakt of geprijsd, vervalt elk recht van de depositair ter zake reclame. Indien een fatale levertijd is overeengekomen en deze is verstreken en depositair tevergeefs de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog naar behoren te presteren, heeft depositair het recht, onverminderd zijn rechten op schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 8: RETOURZENDING

In ontvangst genomen producten mogen slechts worden geretourneerd indien de leverancier daartoe uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verleend. Depositair dient zorg te dragen voor een geschikte, beschermende verpakking en voldoende frankering. Goederen die niet juist verpakt zijn, zonder voldoende frankering of zonder schriftelijke toestemming worden geweigerd!

ARTIKEL 9: VERPLICHTING LEVERANCIER

In geval van tijdige en correcte reclame verplicht leverancier zich het gebrek te beoordelen, de uitkomst aan depositair terug te koppelen en binnen 3 maanden een oplossing aan te dragen ofwel betaling te restitueren. De inhoudelijke beoordeling van een gesteld gebrek is geheel aan leverancier voorbehouden.

ARTIKEL 10: BETALING

Betaling van de bestelde producten vindt in beginsel plaats door directe betaling via webshopbestellingen, tenzij anders met leverancier overeengekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor depositair zonder opgave van redenen te verplichten tot vooruitbetaling. Als een bestelling in gedeelten mag worden uitgevoerd, is de leverancier gerechtigd de verrichte deelafleveringen aan de depositair in rekening te brengen. Attirance Cosmetics Company blijft eigenaar van de goederen tot dat deze volledig zijn betaald, dit geldt ook voor eventuele rente en kosten.

 

ARTIKEL 11: GEVOLGEN NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door depositair van enig aan leverancier verschuldigd bedrag is depositair met ingang van de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is tevens de wettelijke rente voor handelstransacties over de volledige factuur door depositair verschuldigd. Bovendien is de leverancier dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door een enkele verklaring zijnerzijds geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de geleverde goederen terug te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de depositair. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden met een minimum van € 230, = vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en nog te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen volledig te voldaan. Het is depositair niet toegestaan goederen, die onder dit eigendomsvoorbehoud vallen, door te verkopen.

ARTIKEL 13: BONUS

Bonussen en dergelijke zijn slechts verschuldigd en opeisbaar indien de depositair niet in gebreke is bij de volledige nakoming van enige verplichting uit bonusafspraken.

ARTIKEL 14 WEDERVERKOOP

De depositair heeft het recht de producten door te verkopen, doch enkel aan de eindgebruiker.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van een overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmacht situatie zo lang duren, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring mogen ontbinden.

ARTIKEL16: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid uit wanprestatie van de leverancier voor schade geleden door de depositair is, indien die wanprestatie tevens een onrechtmatige daad oplevert, beperkt tot de schade welke aantoonbaar en een direct gevolg van de wanprestatie is. Niet voor rekening van de leverancier is door de depositair geleden omzet- en winstderving welke voortvloeit uit de wanprestatie. Voor schade, geleden door de depositair (met inbegrip van de schade waarvoor de depositair tegenover derden aansprakelijk is), welke voortvloeit uit lichamelijk letsel, ziekte en dood, is de leverancier maximaal aansprakelijk voor het door haar verzekerde bedrag, te weten € 1,25 miljoen per gebeurtenis en € 2,5 miljoen per kalenderjaar. De definitieve vaststelling van de uit te keren schadevergoeding vindt eerst plaats na afloop van elk kalenderjaar, waarbij ingeval van meerdere depositairs en/of meerdere gebeurtenissen een evenredige verdeling van laatstgenoemd bedrag zal plaatsvinden.

ARTIKEL 17:

Alle prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen op de website, prijslijst en advertenties zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en exclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de leveringstermijn zoals op de website, showroom, offerte of advertentie vermeld. De vermelde prijs bij de aanbieding betreft uitsluitend het product zoals bij de aanbieding beschreven en niet de eventuele daarbij op de foto zichtbare of overige accessoires.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Trainingen

ACC biedt u een uniek aanbod trainingen. Na aanmelding voor een training bij ACC krijgt u een bevestiging per e-mail of per brief met de daarbij behorende rekening toegestuurd. U staat na ontvangst van de rekening definitief ingeschreven voor de door u gekozen training.

Bij aanmelding via de webshop kan de betaling direct geregeld worden en staat u ingeschreven voor de betreffende training.

De rekening voor de betreffende training dient binnen 10 dagen te worden voldaan. Als geen betaling is gevolgd binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% rente per maand in rekening gebracht tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Bij te late betaling zal een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien na aanmaning geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zullen alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten voor uw rekening komen.

Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en advocaat.

Mocht u, na aanmelding van een van de trainingen, onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij voor deze cursusplaats iemand anders kunnen inplannen.

* Bij afzegging langer dan 6 weken voor de training zal het cursusgeld teruggestort worden.

* Bij afzegging tussen 2 en 6 weken voor de training zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht

* Bij afzegging binnen 2 weken voor de training zal 100% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.

 

  1. Algemene Voorwaarden inzien

U kunt onze Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment op de webshop van Attirance Cosmetics Company inzien.

 

  1. Drukfouten

Druk- en typefouten voorbehouden

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Attirance Cosmetics Company tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan, inclusief eventuele rente en kosten.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »